PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE mysweetpuppy.lt TAISYKLĖS:

 1. Bendros nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su mysweetpuppy.lt taisyklėmis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir mysweetpuppy.lt internetinės parduotuvės (toliau “Pardavėjas”) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu mysweetpuppy.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo mysweetpuppy.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Pataisytos Taisyklių nuostatos įsigalios tik nuo jos patvirtinimo.

1.3. Internetinėje parduotuvėje mysweetpuppy.lt prekyba vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti mysweetpuppy.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjui patvirtinus šias Taisykles, Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė mysweetpuppy.lt, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui. mysweetpuppy.lt taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais mysweetpuppy.lt veiklos ribose, bei įsipareigoja tuo nepiktnaudžiauti. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo Taisyklių, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Apie tai Pirkėjas turi raštiškai informuoti mysweetpuppy.lt, skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymo taisykles – Privatumo politikoje.

 1. Pirkimo – pardavimo Sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”.Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjo veiksmų mysweetpuppy.lt elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (slaptažodžiu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.

3.2. mysweetpuppy.lt neįsipareigoja atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti Sutartį. Laikoma, kad mysweetpuppy.lt patvirtina Sutartį nuo momento, kai pradeda vykdyti užsakymą.

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo Sutartis yra registruojama ir saugoma mysweetpuppy.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mysweetpuppy.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, internetinės parduotuvės ir LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, sudarytos su mysweetpuppy.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį ir grąžinimo motyvus) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217

4.2.1. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo Sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos respublikos įstatymus.

4.3. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (nepažeistoje pakuotėje), nebuvo sugadinta, prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Taisyklių 4.4. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

4.4. Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki Pardavėjo. Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota; 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šios Sutarties nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis mysweetpuppy.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šios Sutarties, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja apžiūrėti visas prekes, įvertinti jų kokybę ir tik tada nuplėšti visas etiketes nuo prekių. Jei yra abejojama kokybe ar netenkina išvaizda ar kt. pirkėjas nenuplėšęs etikečių privalo informuoti pirkėją apie norimas grąžinti prekes.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. mysweetpuppy.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.6. mysweetpuppy.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šioms Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

6.7 mysweetpuppy.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, dėl netikėtai susidariusių per didelių siuntimo kaštų (siunčiant prekių sveriančių 30kg ir daugiau) jei Pirkėjas nesutinka papildomai sumokėti už siuntimą.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės mysweetpuppy.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninius duomenis, nurodytus internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais ir yra galutinės.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats, laisva valia, perveda pinigus į mysweetpuppy.lt banko sąskaitą.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną.  Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 1. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Jei užsakymo suma viršija 39 eurų, prekės pristatomos nemokamai visoje Lietuvoje pasirenkant pristatymo būda – PAŠTOMATAS, priešingu atveju pristatymo kaina nuo 3,90 euro. Perkant už 39.00eu ar daugiau pristatymas į OMNIVA paštomatą nemokamas. Dėl siuntimo į kitas šalis , kreiptis taip pat asmeniškai info@mysweetpuppy.lt. Jei prekių svoris viršija 30kg gali tekti papildomai sumokėti už siuntimą.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 1 – 3 darbo dienas*. Dieną prieš pristatant prekes, su Pirkėju susisieks kurjeris ir suderins tikslesnį prekių pristatymo laiką. Prekių pateikimo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei galimus prekės pakeitimo panašia preke variantus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ar įrenginyje, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.6. Prekių pristatymo mokestis ir kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Kaip pirkti“ skyriuje.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, be svarbių priežaščių atsisako priimti Prekes, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis (gali būti taikomas papildomas mokestis jei siunta viršija 30kg svorį).

9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.10 Užsisakant prekes , kurių sandėlyje neturime (išankstinis užsakymas) prekių pristatymas gali užtrukti nuo 7-20d.d. , išankstinio užsakymo metu , pekės yra užsakomos tik tada, kai yra gautas apmokėjimas iš pirkėjo. Kitu atveju , prekės nėra užsakomos ir pristatomos negavus apmokėjimo.

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekių aprašymuose tai aiškiai pasakoma ir kitaip pažymima internetinėje parduotuvėje .

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su A.Razmos I.Į internetine parduotuve Mysweetpuppy.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@mysweetpuppy.lt  nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežąstį, užsakymo ar pardavimo saskaitos numerį) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo daikto pristatymo/ atsiėmimo dienos.
  •Sutarties nutraukimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tuo atveju, jeigu:
  -Ne maisto prekė nebuvo sugadinta arba pradaryta, prekė nebuvo naudojama ir neturi išorinių pažeidimų.

  -Maisto prekės galiojimas laikas yra pasibaigęs, arba pastebimi akivaizdūs Jusliniai prekės kokybės pakitimai;

  -Maisto pakuotė transportavimo metu yra pažeista;

  •Jei netenkina įsigytos prekės kokybė pirkėjas gali reikalauti:

  -pakeisti tinkamos kokybės preke;

  -atitinkamai sumažinti kainą;

  -pašalinti prekės trūkumus (maisto prekėms negalioja);

  -grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  •Prekę reikia gražinti sutartu adresu.

  •Grąžinant prekę, už jos grąžinimą ir grąžinimo išlaidas atsakingas pats pirkėjas. Jeigu už prekę/krepšelį nebuvo mokėtas papildomas pristatymo mokestis, o prekė ar visas krepšelis yra grąžinamas pardavėjui, siuntimo mokestis -3,90eu bus išskaičiuotas iš bendros sumos už patirtą siuntimo nuostolį, taip pat atskaičiuota ir banko pavedimo išlaidos grąžinant pirkėjui.

  •Pinigai grąžinami bankiniu pavedimu į asmeninę pirkėjo sąskaitą per 10 darbo dienų.

  • Pasirašydami prekės priėmimo-perdavimo dokumentą, Jūs patvirtinate, jog prekė yra tinkama, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar Jums įtartinų pažeidimų. Esant prekės išoriniams pažeidimams, Jūs turite teisę nepriimti iš kurjerio pristatytos siuntinio.

  •Pirkėjas įsipareigoja apžiūrėti visas prekes, įvertinti jų kokybę ir tik tada nuplėšti visas etiketes nuo prekių. Jei yra abejojama kokybe ar netenkina išvaizda ar kt. pirkėjas nenuplėšęs etikečių privalo informuoti pirkėją apie norimas grąžinti prekes.

  •Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 ir šį įsakymą papildančiais teisės aktais ir jų pakeitimais

  •Higienos prekės tokios kaip daugkartinės/vienkartinės sauskelnės,  daugkartinės/vienkartinės palutės ir paklotai yra negrąžinamos, taip pat maisto prekės atidarytomis pakuotėmis, panaudotos prekės, panaudotos prekės ir prekės be etikečių. Taip pat jei pirkėjas užsisako prekes su išankstinis užsakymas (tai reiškia, jog prekę užsakome individualiai po apmokėjimo). Tokios prekės grąžinimai nėra vykdomi, nebent prekė yra brokuotą ar kitaip sugadinta.

 2. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei mysweetpuppy.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

 1. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.